Zasady DMCA

Podaon SIA („FOTBO”) szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i tego samego wymagamy od naszych Klientów. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone przez treści w sieci FOTBO, prosimy o przesłanie powiadomienia o naruszeniu prawa na adres [email protected]
FOTBO zobowiązuje się do odpowiedzialnego rozpatrywania skarg dotyczących praw autorskich i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sytuacjach, w których obowiązuje ustawa Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), naszą polityką jest szybkie rozpatrywanie wszystkich ważnych zawiadomień o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Należy pamiętać, że wysłanie powiadomienia DMCA inicjuje ustawowo określony proces prawny, a my udostępnimy pełne powiadomienie, w tym dane kontaktowe, Klientowi FOTBO, którego to dotyczy.W większości przypadków FOTBO nie ma dostępu do określonych treści hostowanych przez Klientów FOTBO. Zatem po otrzymaniu ważnego powiadomienia DMCA, FOTBO przekaże Twoje powiadomienie odpowiedniemu Klientowi i zażąda terminowej i odpowiedniej odpowiedzi od Klienta. Możesz także wysłać powiadomienie o naruszeniu ustawy DMCA bezpośrednio do Klienta FOTBO.

Upewnij się, że Twoje powiadomienie zawiera wszystkie następujące informacje:

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
  • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, co do którego twierdzi się, że zostało naruszone;
  • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać wyłączony, oraz konkretny adres URL, pod którym znajduje się materiał;
  • Informacje wystarczające, aby umożliwić FOTBO lub jego Klientowi skontaktowanie się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przez prawo;
  • Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
Bez tych informacji nie będziemy mogli podjąć terminowych działań w związku z Twoją prośbą. Korzystanie z naszego formularza internetowego jest najlepszym i najdokładniejszym sposobem przekazania nam tych informacji. Pamiętaj, że przesłanie powiadomienia DMCA do nas e-mailem lub Poczta amerykańska opóźni naszą możliwość ich przetworzenia. Artykuł 512(f) ustawy DMCA stanowi, że każda osoba, która świadomie i w sposób istotny złoży fałszywe oświadczenie w zawiadomieniu o naruszeniu ustawy DMCA, że treść narusza prawa, będzie odpowiedzialna za szkody, w tym koszty i honoraria adwokackie poniesione przez domniemanego sprawcy naruszenia. Jeśli nie masz pewności, czy masz uzasadnione roszczenie dotyczące naruszenia, skonsultuj się z prawnikiem przed wysłaniem powiadomienia DMCA.

Reklamacja wzajemna DMCA

Jeśli Klient lub użytkownik Klienta uważa w dobrej wierze, że powiadomienie o naruszeniu praw autorskich zostało mu niesłusznie przesłane, ustawa DMCA zezwala mu na przesłanie nam roszczenia wzajemnego. Jeśli FOTBO otrzyma takie roszczenie wzajemne zawiadomienia, przekaże to roszczenie wzajemne pierwotnemu podmiotowi składającemu skargę na mocy ustawy DMCA. Upewnij się, że Twoje roszczenie wzajemne zawiera wszystkie poniższe elementy:
  • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
  • Identyfikacja materiału zidentyfikowanego jako naruszający prawa w oryginalnym zawiadomieniu DMCA oraz lokalizacja, w której materiał się pojawił;
  • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że w dobrej wierze wierzysz, że żądanie usunięcia materiału było wynikiem pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału;
  • Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres, lub jeśli adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi , dla dowolnego okręgu sądowego, w którym można znaleźć FOTBO, oraz że przyjmiesz pisma procesowe od osoby, która dostarczyła oryginalne powiadomienie o naruszeniu ustawy DMCA, lub agenta takiej osoby.
FOTBO przyjęło i rozsądnie wdrożyło politykę, która przewiduje rozwiązanie umowy w odpowiednich okolicznościach z Klientami, którzy dokonują wielokrotnych naruszeń.