Warunki świadczenia usług

1. DEFINICJE

 1. Fotbo: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Podaon SIA (LV40103450338), zarejestrowana pod adresem: Łotwa, Ryga, Ernesta Birznieka-Upisa iela 18, LV-1050, użytkownik niniejszych warunków świadczenia usług, zwana dalej FOTBO.
 2. Klient: kontrahent FOTBO, zwany dalej Klientem.
 3. Usługi: usługi przyjmowane przez Klienta od FOTBO określone są w zamówieniu (online) (zwanym również Umową).
 4. Warunki świadczenia usług: postanowienia ogólnych warunków oraz zasady i wytyczne wyjaśniające, kiedy można korzystać z usług, określone są w Warunkach świadczenia usług („WŚU”).

2. OPŁATY ZA USŁUGI

 1. Za korzystanie z usług Klient płaci FOTBO aktualną stawkę za usługę wskazaną w zamówieniu (online).
 2. Wszystkie ceny podawane są w euro bez podatku VAT i bez opłat stron trzecich (np. opłat transakcyjnych od banku lub dostawcy płatności (online)) oraz wszelkich innych podatków lub ceł nakładanych przez rząd. Usługi opłacane są przez Klienta w tej walucie, chyba że uzgodniono inaczej.
 3. FOTBO ma prawo do zmiany stawek pobieranych od Klienta. Klient zostanie powiadomiony o tych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub strony internetowej FOTBO co najmniej jeden (1) miesiąc przed ich wejściem w życie. Klient ma prawo do rozwiązania umowy od dnia wejścia w życie zmiany, pod warunkiem, że zmiana ceny stanowi podwyżkę ceny.
 4. Płatność (na zasadzie przedpłaty) musi zostać dokonana w ciągu czternastu (14) dni od daty wystawienia faktury w sposób określony przez FOTBO.
 5. W przypadku braku opłaty za usługę, usługa najpierw zostaje wstrzymana. Usługa odnawiana jest po otrzymaniu wpłaty.
 6. Jeśli Klient nie wybrał automatycznego odnawiania usługi, usługę należy odnowić ręcznie. Jeśli automatyczne odnawianie usługi zostanie wyłączone, usługa zostanie wstrzymana po zakończeniu okresu ważności. W przypadku korzystania z automatycznego odnawiania usługi wystarczy uzupełnić saldo o kwotę wymaganą do odnowienia usługi na okres wybrany w automatycznym odnawianiu.
 7. FOTBO zastrzega sobie prawo do usunięcia usługi, jeśli została ona wstrzymana z powodu braku płatności, a kwota za okres wynajmu nie została otrzymana w celu odnowienia usługi. W takim przypadku FOTBO zastrzega sobie prawo do usunięcia wstrzymanej usługi. W przypadku braku płatności usługa zostanie usunięta po 7 dniach.

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, chyba że charakter lub istota niniejszej umowy nakazuje zawarcie jej na czas nieokreślony.
 2. Po wygaśnięciu umowa zostanie odnowiona na kolejne okresy równe pierwotnemu okresowi obowiązywania, chyba że którakolwiek ze stron powiadomi drugą stronę na piśmie, że nie zgadza się na odnowienie umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej jeden (1) dzień.
 3. FOTBO ma prawo (częściowo) zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań lub rozwiązać umowę, jeżeli:
  • Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy lub nie wywiązuje się z nich w całości lub w terminie;
  • Po zawarciu umowy FOTBO, na podstawie otrzymanych informacji, ma wszelkie powody, aby obawiać się, że Klient nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.
 4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy:
  • FOTBO musi przestać świadczyć wszystkie usługi;
  • FOTBO ma prawo wykasować i usunąć wszystkie dane Klienta ze sprzętu FOTBO;
  • FOTBO ma prawo udostępnić sprzęt do użytku innym klientom.
 5. Właściwe organy sądowe Łotwy mają wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich spraw, pozwów lub postępowań, a także do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z umową lub innymi umowami, a także innymi stosunkami prawnymi z nich wynikającymi.
 6. Niniejsze WŚU mogą zostać przesłane do FOTBO na żądanie. Dostęp do WŚU można również uzyskać i zapisać za pośrednictwem strony internetowej FOTBO.
 7. Zastosowanie ma najnowsza wersja niniejszych warunków lub, w zależności od przypadku, wersja obowiązująca w momencie nawiązania stosunku prawnego z FOTBO.
 8. FOTBO ma prawo do jednostronnej zmiany (części) umowy i jej dokumentacji uzupełniającej. Taka zmiana ma również zastosowanie do istniejących usług, chyba że FOTBO oświadczy inaczej. Zmiana wchodzi w życie wraz z oświadczeniem lub z późniejszą datą określoną w oświadczeniu.
 9. FOTBO ma prawo zawiesić konto, jeśli użytkownik jest nieaktywny przez ponad 12 miesięcy.

4. KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Zabronione jest angażowanie się w ataki na hasła “brute force”, skanowanie portów, spamowanie (skrypty służące do wysyłania wiadomości na fora, czaty, czaty, formularze opinii, pocztę e-mail itp.), wsparcie dla hakowania, włamywania się, phishingu i innych nielegalnych działań w internecie.
 2. Przechowywanie jakichkolwiek wirusów komputerowych na udostępnionej przestrzeni dyskowej jest zabronione.
 3. Wydobywanie kryptowalut jest zabronione.
 4. W przypadku zamówienia usługi z okresem testowym lub próbnym, FOTBO zastrzega sobie prawo do zakończenia usługi i usunięcia serwera w przypadku braku aktywności ze strony Klienta.
 5. VPN i proxy mogą być publikowane wyłącznie do użytku osobistego. Publikowanie publicznych lub komercyjnych sieci VPN/proxy jest zabronione.
 6. Usługi nie mogą być wykorzystywane do ataków DDoS lub innych złośliwych celów, a także działań zabronionych przez prawo łotewskie.
 7. FOTBO zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości kanału do 10-100 Mbps lub zablokowania serwera w przypadku dużej aktywności sieci przez dłuższy okres czasu, co skutkuje obciążeniem sprzętu sieciowego przekraczającym 90%, lub w przypadku przekroczenia limitu ruchu wynoszącego 10 TB dla VPS.
 8. FOTBO zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania działania serwera wirtualnego w przypadku wysokiego obciążenia procesora przez dłuższy czas, przekraczającego 90%, co prowadzi do obciążenia sprzętu serwera, jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana przez Klienta na lepsze (zmiana planu taryfowego na wyższy lub optymalizacja/usunięcie skryptów powodujących wysokie obciążenia).
 9. Wszystkie otrzymane skargi przekazywane są do Klienta oraz wyznaczany jest termin na udzielenie odpowiedzi. Jeśli serwer został wstrzymany z powodu skargi na naruszenie i nie podjęto żadnych działań w celu rozwiązania problemu w ciągu 7 dni, FOTBO ma prawo zwolnić/usunąć serwer.
 10. FOTBO może odmówić świadczenia usługi Klientowi, jeśli w ocenie FOTBO treści lub oprogramowanie Klienta są niezgodne z prawem, obsceniczne, zawierają groźby lub w jakikolwiek sposób naruszają WŚU. Dostęp do usługi może zostać ograniczony. Usługa może zostać wstrzymana lub usunięta ze sprzętu FOTBO za powiadomieniem Klienta.
 11. Zabronione jest nadawanie materiałów chronionych prawem autorskim (transmisje kanałów telewizyjnych, IPTV, transmisje na żywo, wydarzenia sportowe) bez odpowiedniej zgody właściciela praw autorskich.
 12. Zabronione jest organizowanie kasyn online, automatów do gier i wszelkich gier hazardowych bez odpowiedniej licencji.
 13. Zabronione jest tworzenie dwóch lub więcej kont dla tego samego właściciela w celu obejścia blokady.

5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dane osobowe Klienta są poufne.
 2. FOTBO zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług i może zawiesić prawo Klienta do dostępu do usługi w celu przeprowadzenia konserwacji.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że FOTBO będzie od czasu do czasu przeprowadzać (awaryjną) konserwację w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci, centrum danych i usług oraz że taka konserwacja może mieć wpływ na świadczenie usług na rzecz Klienta.
 4. FOTBO zastrzega sobie prawo do przeniesienia usług, a także ma prawo do (tymczasowego) zawieszenia usług w związku z takim przeniesieniem.
 5. FOTBO nie gwarantuje dostępności usług i nie gwarantuje, że oprogramowanie lub inne oferowane materiały są wolne od błędów systemowych. FOTBO podejmuje wszelkie uzasadnione wysiłki i środki, aby temu zapobiec.
 6. FOTBO nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone Klientowi w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z usług, ani za szkody powstałe w wyniku błędów, pominięć, przestojów, usunięcia plików, wad, opóźnień w przetwarzaniu lub przesyłaniu danych, zmian funkcji i innych przyczyn. FOTBO nie gwarantuje odbioru poczty elektronicznej Klienta z sieci, których adresy IP znajdują się na czarnej liście i są ignorowane przez Klienta poczty elektronicznej FOTBO.
 7. FOTBO nie ponosi odpowiedzialności za jakość publicznych kanałów komunikacji wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do usług.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z usług internetowych, w tym odpowiedzialność za ocenę dokładności, kompletności i przydatności wszelkich opinii, pomysłów i innych informacji, a także jakości i właściwości produktów i usług rozpowszechnianych w internecie i dostarczanych Klientowi za pośrednictwem usług.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego hasła i za straty, które mogą powstać w wyniku jego nieuprawnionego użycia. W przypadku kradzieży loginu i hasła z winy osób trzecich, Klient ma prawo wysłać do FOTBO prośbę o zmianę loginu i hasła wraz z obowiązkowym załączeniem dokumentów potwierdzających tożsamość i płatność za usługi.
 10. FOTBO nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich skutkujące kradzieżą hasła i/lub utratą informacji.
 11. FOTBO nie ponosi odpowiedzialności za powiadomienie osób trzecich o zakończeniu dostępu do usług dla Klienta oraz za ewentualne konsekwencje wynikające z braku takiego powiadomienia.
 12. FOTBO realizuje żądania Klienta wysyłane wyłącznie z kontaktowego adresu e-mail Klienta lub z obszaru usług (konta osobistego) na oficjalnej stronie internetowej FOTBO. Adres e-mail podany podczas rejestracji na stronie internetowej FOTBO uważany jest za kontaktowy adres e-mail. Klient może zażądać zmiany kontaktowego adresu e-mail w bazie danych rejestracji z obszaru usług (konto osobiste) na oficjalnej stronie internetowej FOTBO.
 13. W wyjątkowych przypadkach może być wymagana weryfikacja Klienta poprzez potwierdzenie jego numeru telefonu połączeniem przychodzącym od naszego operatora.
 14. Wszystkie informacje o płatniku dostarczone FOTBO przez Klienta muszą być kompletne, prawdziwe i dokładne.
 15. Klient gwarantuje, że środki, za pomocą których dokonuje płatności na rzecz FOTBO, pochodzą z legalnego źródła, są swobodnie zbywalne i nie mają związku z działalnością przestępczą, praniem pieniędzy ani finansowaniem terroryzmu.

6. ZWROT ŚRODKÓW

 1. Jeśli Klient zrezygnuje ze świadczonych usług w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia korzystania z usług, FOTBO podejmie działania w celu zwrotu niewykorzystanych środków, chyba że konto zostanie zablokowane z powodu naruszenia WŚU. W przeciwnym razie FOTBO nie zwraca niewykorzystanych środków.
 2. Zwroty uwzględniają rabaty, które zostały aktywowane podczas płacenia za usługi, tj. zwracana jest tylko rzeczywista zapłacona kwota (bez bonusów itp.).
 3. Zwroty środków dokonywane są w ciągu 30 dni metodą wybraną przez firmę.
 4. Każda płatność strony trzeciej (bramka) lub opłata transakcyjna również potrącana jest z kwoty zwrotu.
 5. Jeśli z winy Klienta, któremu zwrócono środki, firma poniesie straty (odłączone serwery, sieci, adresy IP na czarnej liście itp.), kwota wydatków, w zależności od konkretnego przypadku, zostanie potrącona ze zwróconej kwoty.
 6. W przypadku zablokowania usług z powodu naruszenia niniejszych WŚU nie będą przyznawane żadne zwroty kosztów.
 7. Zwrot środków nie zostanie dokonany, jeżeli przerwa w świadczeniu Usług spowodowana jest następującym zdarzeniem:
  • siła wyższa;
  • KLIENT przechowuje lub przesyła wszelkie treści o charakterze nielegalnym, szkodliwym, zniesławiającym lub naruszającym prawa innych osób;
  • działania KLIENTA naruszają zasady świadczenia Usług zgodnie z niniejszą UMOWĄ;
  • Działania KLIENTA naruszyły bezpieczeństwo, stabilność lub wydajność serwerów FOTBO.
  • KLIENT angażował się w działania niezgodne z prawem lub stwarzające przeszkody w świadczeniu usług innym klientom;
  • awaria wystąpiła w środowiskach kontrolowanych przez KLIENTA;
  • w przypadku powtarzającego się niezastosowania się przez KLIENTA do poleceń specjalistów dotyczących korzystania z Usług świadczonych przez FOTBO;
  • korzystanie z serwisu do celów, do których nie jest on przeznaczony;
  • przeprowadzenie ataku typu "odmowa usługi" (DoS) lub rozproszonego ataku "odmowa usługi" (DDoS) przez stronę trzecią;
  • KLIENT został przyłapany na korzystaniu z nieautoryzowanej poczty (spamu) w jakiejkolwiek formie;
  • naruszenie zasad etykiety przez KLIENTA, w szczególności używanie wulgaryzmów w rozmowie telefonicznej lub korespondencji ze specjalistami FOTBO.

7. OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI I PRAWO

 1. Wszystkie umowy między Klientem a FOTBO podlegają prawu łotewskiemu.
 2. Właściwe organy sądowe Łotwy mają wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich spraw, pozwów lub postępowań, a także do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z umową lub innymi umowami, a także innymi stosunkami prawnymi z nich wynikającymi.
 3. Niniejsze WŚU mogą zostać przesłane przez FOTBO na żądanie. Dostęp do WUŚ można również uzyskać i zapisać za pośrednictwem strony internetowej FOTBO.
 4. Zastosowanie ma najnowsza wersja niniejszych warunków lub, w zależności od przypadku, wersja obowiązująca w momencie nawiązania stosunku prawnego z FOTBO.
 5. FOTBO ma prawo do jednostronnej zmiany (części) umowy i jej dokumentacji uzupełniającej. Taka zmiana ma również zastosowanie do istniejących usług, chyba że FOTBO oświadczy inaczej. Zmiana wchodzi w życie wraz z oświadczeniem lub z późniejszą datą określoną w oświadczeniu.